totuus,kauneus,hyvyys Miten saada aikaan muutos, jolla ihmisyys nostetaan suurimmaksi tavoitteeksemme.

Lastensuojelusta hyvä bisnes.

Paraisilla on ollut vaikeuksia järjestää toimensa sosiaalipäivystyksen suhteen lain vaatimalle tasolle. Nyttemmin Parainen on solminut sopimuksen yksityisen, voittoatavoittelevan yrityksen kanssa. Kuitenkin esimerkiksi lasten kiireellisestä huostaanotosta voi päätöksen tehdä vain virkamies.Tarkoittaako tämä, kuten näyttää, että yksityinen yritys voisi tehdä esim.lapsen kiirreellisen huostaanottopäätöksen rahaa vastaan. Pöyristyttävä ajatus. Ja yhtä lainvastainen. Näin ei voi eikä saa olla. Toivon, että jo seuraavan sos.-ja terv.lautakunnan kokouksessa saan selvyyttä asiaan.

Jos teillä, arvoisat lukijat on tietoa onko vastaavaa muualla Suomessa tai onko tällaiseen toimintaan kerrassaan mitään laillisuusperusteita, niin kertokaa siitä minulle. Asian tulen jokatapauksessa selvittämään pohjia myöten.
Ei esim. lasten huostaanottopäätöksiä voi tehdä kuka vaan ja bisnespohjalta.

Uusi lastensuojelulakihan tuli voimaan asteittain alkaen 11.2006 ja lopulta 2008 alusta. Laki ei tosin ole vähentänyt viranhaltijan vastuuta vaan päinvastoin. Lakiin on tullut lisää päätöksiä tehtäväksi viranhaltijoille. Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto yleensäkin on tietysti ennen lain uudistustakin ollut viranhaltijan tehtäviä ratkaisuja.

ohessa (Lapsi- ja nuorisoasioiden jaosto § 30 11.6.2008) pöytäkirjan päivämäärä, jossa viranhaltijan päätökset kiireellisessä huostaanottotapauksessa on Paraisilla delegoitu yksityiselle palveluntuotajalle.
Parainen siis ostaa sosiaalipäivystyksen Merikratokselta. Tulkintani mukaan kiireellisen sijoituksen arviointiakaan ei voi tehdä muu kuin viranhaltija. Eihän virka-aikanakaan lastensuojeluilmoitukesta johtuvaa selvitystyötä ja päätöksiä käsittääkseni voi tehdä kuin viranhaltija. Yksilön vapauteen liittyviä ratkaisuja ei käsittääkseni ole tehty yksityisen palveluntuottajan tehtäviin kuuluviksi. Eihän poliisinkaan tehtävää voi tehdä muu kuin virkaan määrätty poliisi.
Voiko kiireellisen huostaanoton ja muita lastensuojelun rajoituspäätöksiä tehdä muu kuin virkaan määrätty viranhaltija? En ole kuullut, että yksityinen palveluntuottaja työntekijänä tekisi tällaisia päätöksiä. Eikö viranhaltijoita enää tarvitakaan? (pääni on jo sekaisin näistä Paraisten ratkaisuista) Toinen aiheeseen liittyvä kysymys, jos lapsi virka-ajan ulkopuolella joudutaan kiireellisesti sijoittamaan, mihin Parainen aikoo sijoittaa lapsen? Lapsen sijoituspaikoista on tarkat säädökset.

Alla lastensuojelulain pykäliä aiheeseen liittyen. 13 § on vain osittain siltä osin kun se koskee kiirreellisen sijoituksen päätöksentekoa. Lisäksi alla varsinaiset pykälät, jotka liittyvät kiireelliseen huostaanottoon ja sijoitukseen.

[ http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417?search%5Btype%5D=pik... ]13 § Lastensuojelutoimenpiteistä päättävä viranhaltija

Lain 38 ja 39 §:n mukaista päätöksentekovaltaa kiireellistä sijoitusta ja 63 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhteydenpidon rajoittamista kiireellisissä tilanteissa koskevissa asioissa käyttää sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen määräämä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 3 §:n mukaisen sosiaalityöntekijän ammatillisen kelpoisuuden omaava viranhaltija.

Huom! Kuten Paraisten lautakunnan päätöksestä näet, Parainen on nimennyt ihan noin vain nimennyt päätöksessään yksityisen palveluntuottajan työntekijät tekemään ko. päätökset. Eivät siis ole virkaan valittuja ja virkavastuussa toimivia viranhaltijoita. Päätöshän on silloin laiton. ???!!! Onkohan jo lapsia kiikutettu näillä päätöksillä??!! Huh ja huh... ja asiaton kommentti, "onko ne lait kirjoitettu Ruotsiksi jotenkin eri tavalla" ihmettelen vaan. Tai sitten olen pihalla kuin lumiukko. Jos Parainen on tässä oikeassa, täytyy ryhtyä perustamaan yritystä, jossa voi tehdä ko. päätöksiä, että kaikki heitteille jätetyt lapset siten saisivat heille kuuluvan huolenpidon. (jotkut kunnat nimittäin eivät ota tarvittaessakaan lapsia huostaan, koska kallistahan se on) Sijoitukset saattaisivat kyllä lisääntyä, koska kuntahan ne kulut sitten maksaa.

Ja alla on lisää pykäliä selventämään asiaa. Pykälät uudesta lastensuojelulaista § 38 kiireellisestä huostaanotosta ja kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta § 39.

Katso myös § 12, joka liittyy jo eri aiheeseen, mutta mielestäni Parainen ei ole ko. pykälän toimiakaan tehnyt.??

Mielestäni uutta Länsi-Turunmaan kuntaa tulisi edellyttää tekemään 12 § edellyttämät toimenpiteet, jos vielä tekemättä. Toimenpide on ennalta ehkäisevää ja siten inhimiillisesti ja taloudellisesti tärkeä asia. En löytänyt ainakaan lautakunnan pöytäkirjasta, miten § 12 hoidettu. Lastensuojelulaissa on paljon muutakin, jotka vielä tulisi tarkistaa. Uusi laki nimittäin edellyttää toimenpiteitä myös muissa hallintokunnissa. Jos aloittais ensin näistä.
Eiköhän pikkuhiljaa käydä koko laki läpi ja tarkisteta, onko asiat kunnossa lasten osalta Paraisilla.

[Marker]

Lapsen kiireellinen sijoitus
[ http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417?search%5Btype%5D=pik... ]8 luku38 § Lapsen kiireellinen sijoitus

Jos lapsi on jäljempänä 40 §:ssä mainitusta syystä välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa, voidaan hänet sijoittaa kiireellisesti perhehoitoon tai laitoshuoltoon taikka järjestää muulla tavoin hänen tarvitsemansa hoito ja huolto.

Kiireellisestä sijoituksesta päättää 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu sosiaalityöntekijä.

Ennen päätöstä kiireellisestä sijoituksesta on selvitettävä lapsen, vanhemman, huoltajan sekä muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavan henkilön mielipide ja käsitys asiasta. Selvittäminen voidaan jättää tekemättä, jos selvittämisestä aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa haittaa lapsen terveydelle, kehitykselle tai turvallisuudelle.

Kiireellisen sijoituksen aikana sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus päättää lapsen asioista kiireellisen sijoituksen tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa siten kuin 45 §:ssä säädetään.

[ http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417?search%5Btype%5D=pik... ]39 § Kiireellisen sijoituksen lakkaaminen

Kun peruste kiireelliselle sijoittamiselle on lakannut tai sijoitus on rauennut jäljempänä 2–4 momentissa tarkoitetussa tilanteessa, 13 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun sosiaalityöntekijän on välittömästi tehtävä päätös sijoituksen lakkaamisesta.

Kiireellinen sijoitus raukeaa, jollei hakemusta sijoituksen jatkamisesta tai 43 §:n 2 momentissa tarkoitettua hakemusta huostaanotosta ole 30 päivässä sijoituksen alkamisesta saatettu hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Jos huoltaja ja 12 vuotta täyttänyt lapsi suostuvat kiireellisen sijoituksen jatkamiseen huostaanottopäätöksen valmistelemiseksi, kiireellinen sijoitus raukeaa kuitenkin vasta, jollei huostaanottopäätöstä tai hakemusta sijoituksen jatkamisesta taikka huostaanotosta ole tehty hallinto-oikeudelle 45 päivässä sijoituksen alkamisesta.

Hallinto-oikeus voi lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän hakemuksesta jatkaa kiireellistä sijoitusta ajan, joka on tarpeen huostaanottoasian valmistelemiseksi, kuitenkin enintään 60 päivää 2 ja 3 momentissa mainittujen määräaikojen päättymisestä. Määräajan päätyttyä sijoitus raukeaa, jollei huostaanottoa koskevassa asiassa ole tehty 43 §:n 2 momentissa tarkoitettua hakemusta hallinto-oikeudelle.

Kun päätös kiireellisestä sijoituksesta tehdään lapsen huostaanottoa koskevan hakemuksen ollessa jo vireillä hallinto-oikeudessa, asiassa on haettava välittömästi 83 §:ssä tarkoitettua väliaikaista määräystä. Hallinto-oikeuden annettua väliaikaista määräystä koskevan päätöksen kiireellinen sijoitus raukeaa

[ http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417?search%5Btype%5D=pik... ]12 § Suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä

Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain [ http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950365 ](365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot:

1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta;

2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista;

3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa;

4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista;

5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä;

6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä

7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.

Lopuksi linkki lastensuojelulakiin.

[ http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417?search%5Btype%5D=pik... ]www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lastensuojelulaki

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Tapani Niemi (nimimerkki)

Kommentoin itse artikkeliani kun mietin mihin lasten huostaanoton kaupallistaminen johtaa pahimmillaan. Saamme suorittaa jo kansalaispidätyksen. kun naapuri pitää juovuspäisään meteliä niin mehän pidätämme hänet. Vaikka lukitsemme hänet saunaamme ja veloitamme poliisilta pidätyskulut, yli-yö-likaisentyön ym mukaan sekä matka-,että päivärahat ja tietenkin liikevoiton. Samoin jos epäilemme, kuulemme, luulemme tai luulemme luulevamme, että naapurissa lapsia huonosti kohdellaan, haemme lapsen huostaamme. Voimme siis myös riistää oikeuden vanhemmuuteen, kuten tuo Yritys Paraisilla voi tehdä. Veloitamme siitä kuntaa ja edelleen kunnan kustannuksella sijoitamme hänet lapsettoman serkkumme luo asumaan kun ovat niin omaa lasta toivoneet. Tottakai meillä pitää olla yritys, mutta eiköhän toiminimikin riitä.

Kovin on hämmentävää...

jari_exm (nimimerkki)

Minkä tahansa kaupallistaminen huonosti johtaa tietysti huonoon lopputulokseenkin.
Mutta onko tässä ajateltu sitä, että kiireessä toimiva julkisen palvelun "huostaanottoasiamies" voi tehdä aivan yhtä huonoa jälkeä, yhtä huonoja päätöksiä.
Hän kuulee, luulee ja epäilee että jossakin lapsia huonosti kohdellaan ja kun kiireistä apua kaivataan - hän kiireesti menee ja huostaan ottaa.
Mutta erehdyksessä jopa väärästä osoitteesta...!?
Mutta koska julkinen valta, valtion virkamies ja kaikki valtion oma ei, erityisesti vasureiden mielestä, voi koskaan tehdä ainuttakaan virhettä, pöytäkirjoihin merkitään vain, että erinomainen toiminta ei johtanutkaan tällä kertaa erinomaiseen lopputulokseen, mutta kukaan ei ole tehnyt mitään virhettä missään, koska viranhaltijahan ei voi tehdä virheitä missään. Joten merkitään vain huomautus tavanomaistakin erinomaisemmasta toiminnasta, joka kohdistui vain väärään osoitteeseen.
Eikö totta?

Tapani Niemi (nimimerkki)

Ei ne kunnan sosiaalitantat todellakaan aina oikeita päätöksiä tee. Siitä jo julkisuudessakn on monasti kerrottu. Ei ole erityisesti kenenkään puolueen asia pitää huolta lapsistamme tai vanhuksistamme. Se ei ole poliittinen asia. Se on meidän kaikkien velvollisuus. Ilmeisesti politisoidessasi em. asian haluat viestittää ettei kommareiden kakaroiden niin väliä oo kunhan herrakansan toivoista vaan pidetään huolta.
Vapaudenriisto ja vanhemmuudenriisto eivät kuitenkaan koskaan voi olla bisneksentekokohteena. Puolustan virkamiesten tekemiä päätöksiä sillä, että he toimivat virkavastuulla. Jos kunnan vetelät luottamusmiespoliitikot eivät näihin väärinkäytöksiin ja virkavirheisiin halua puuttua lienee parasta vaihtaa poppoota. Nyt kun soturipapit saivat niin paljon lisää valtaa kuntien päättäviin elimiin niin toivonmukaan alkaa suuri luuta pyyhkiä epäkelvot virkamiehet HV:hen. Lupaan vasemmistolaisenakin tehdä kaikkeni sen eteen. Rautaakankeen vaan. Ja lopuksi luemme terhakoitten tenaviemme onneksi ja turvaksi iltapäivärukouksen. Rakas isä, itselleni en mitään pyydä mutta anna Japanin lapsille ja valtiolle Suomi merinaapuriksi.

Käyttäjän mikke1 kuva
Pauli Nieminen

Tästä aiheesta on aika pitkä kommenttiketju Irma Marttilan blogissa.
Siis lastensuojelubisneksestä. Paraisilta katsottuna asiaan tulee oma näkökulmansa.

Tapani Niemi (nimimerkki)

kiitos. On toi Marttilan likka oikeilla jäljillä.

Jenni (nimimerkki)

Lisäksi tuon yrityksen toimintaperiaatteet ovat vähintäänkin kyseenalaiset.
Rahaa tavoitellaan hinnalla millä hyvänsä, siinä ei lapset ole todellakaan tärkein asia vaikka pitäisi. Yritystä johtaa pappi, hyi häpeä!!!

Tapani Niemi (nimimerkki)

Jos Jenni tiedät jotain muuta tuosta yrityksestä niin kerro minulle. Olen tehnyt kantelun em. päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen ja kaikki lisätiedot olisivat tarpeen. Sain kaupparekisteristeristä omistajatiedot ja selvitin, että yrityksessä ei ole vakituisia sosiaalityöntekijöitä vaan siellä päivystävät kotonaan tai missä ovatkin muissa kaupungin töissä olevat sos.työntekijät vapaa-ajallaan, ei edes Paraisten vaan vieraitten kaupunkien, jotka eivät tiedä meidän oloistamme mitään.

Toimituksen poiminnat