totuus,kauneus,hyvyys Miten saada aikaan muutos, jolla ihmisyys nostetaan suurimmaksi tavoitteeksemme.

SAAKO PARAINEN RIKKOA LAKEJA?

Paikallista, mutta sitä se on joka paikassa.

Mitä mieltä olet, koskevatko lait Suomessa kaikkia???

 

Kunnat kai yleisestikin rikkovat lakeja, en tiedä.

Haluan kuitenkin allaolevalla kirjoituksella tehdä julkiseksi sen voiko niin tehdä.

Kirjoitin lääninhallitukselle pyynnön ryhtyä toimiin kotikunnassani harjoitettavasta rikollisesta toiminnasta.

 

Julkaisen hallintovalitukseni nyt alusta lähtien ja tulevaisuudessa kaiken siihen liittyvän materiaalin selvityspyyntöineen ja raportteineen, vastaselityksineen ym. heti kun saan niitä, eikä minua lääninhallituksen taholta niitä kielletä julkaisemasta. Toivottavasti prosessin lopussa voimme kaikki  julkisesti todeta, saako kuntaa rikkoa lakeja?

Kuivaa on, toivottavasti kuitenkin prosessi on mielenkiintoinen

 

HALLINTOKANTELU

Parainen 15.3.2012

Tekijä: Tapani Niemi

Läntinen horsvikintie 11, 21600 Parainen

 

ASIA 1 , erillinen asia

Haluan teidän selvittävän miksi ja mihin toimiin Paraisten kaupungin tulee ryhtyä , jotta Parainen lopettaisi lainvastaisen toiminnan vanhusten tehostettuun palveluasumiseen liittyvässä ns. vähimmäiskäyttöraha- käytännössään.

Paraisilla vähimmäiskäyttörahaa ei ole maksettu lain alkamisesta lähtien kenellekään eikä myöskään palvelumaksuja ole alennettu kuten laki oheistaa vaan tarvitsijat( tehostetussa palveluasumisessa asuvat) ovat joutuneet anomaan toimeentulotukea kun varat eivät enää välttämättömyyteen, lääkkeisiin, hoitoihin, lääkäripalveluihin, terveyskeskusmaksuihin ym. riitä. Toiminta rikkoo törkeästi lakia toimeentulotuesta sekä lain soveltamisesta annettuja määräyksiä.

Ensimmäisen kerran huomautin asiasta julkisesti Paraisten sos.-ja terv.lautakunnan kokouksessa kesäkuu/2010 ja sen jälkeen poikkeuksetta lähes jokaisessa lautakunnan kokouksessa. Ainakin em. ajankohdan jälkeen, kun johtavat sos.-ja terv. toimen virkamiehet tulivat tietoisiksi laista, lain noudattamatta jättäminen ja lainvastainen toiminta on tehty tarkoituksellisesti, tieten eli raskauttavien asianhaarojen vallitessa.

Koska en saanut mitään vastinetta vaatimuksilleni yli vuoteen tein 13.12.2012 valtuustossa, johon myös kuulun, ehdotuksen vähimmäiskäyttörahan määräämisestä tai toimista, jotka lopettavat lain rikkomisen sekä selvitin valtuustolle miten tarkoituksellisesti, lakia rikkoen meillä on tähän asti lain voimaantulosta asti toimittu.  Ehdotustani ei hyväksytty.

Sosiaalipäällikkö Gun Siren puolestaan teki silloin valtuustolle julkisesti selkoa ja kertoi  teidän, läänintarkastajien, kesällä 2011 tekemiinne  tutkimuksiin ja kyselyihin ja tarkastukseenne, että  kaikki on kunnossa ja te lääninhallituksen edustajat annoitte jopa kiittävää ja positiivisista palauttetta ja kehumista siitä kuinka vanhusten asiat Paraisilla on hoidettu. Saman asian hän ja sos.-ja terv. päällikkö Otto Ilmonen olivat kertoneet julkisesti syyskuun sos.-ja terveyslautakunnan kokoukselle.

Kysynkin oletteko te siellä AVI-keskuksessa hyväksyneet lainvastaisen toiminnan ja jopa kiitelleet siitä?

1. Vaadin, että te AVI:ssa kiirellisenä selvitätte, lain voimassaolosta lähtien, miten tällainen toiminta on yleensäkin, koska lakia on tarkoituksellisesti rikottu, mahdollista.

2. Millaisiin takaisinperimistoimiin (korkoineen, kuluineen, ennakoineen) valtion tulee Paraisten kaupungilta ryhtyä koska sosiaalitoimesta kunnille maksettavat valtionosuudet ovat paljon suuremmat kuin vanhusten hoitoon saatavat valtionavut?

3. Minkälaisiin toimiin aiotte ryhtyä niitä virkamiehiä kohtaan, jotka tietoisesti ovat lakia rikkoneet (virkavirhe, virkavelvollissuuden tahallinen rikkominen tai laiminlyönti) sekä millaisiin sanktioihin kehoitatte päättäjiä ryhtymään em. virkamiehiä kohtaan?

Suurin-ja selvittämättömäksi jäävä huoleni kuitenkin on, että kun tiedän ikäihmisten viimeiseen asti häpeilevän ja kieltäytyvän toimeentulotuen hakemisesta ja kokevat sen edelleen ”köyhäinavuksi ja alentavaksi” niin itsekseni vaan kauhistelen montako kertaa vanhus on jättänyt menemättä hoitoon, lääkärille tai vastaaviin toimiin ja montako kertaa  ovat esim. tarvittavat lääkkeet tai palvelut jääneet hankkimatta koska he olisivat joutuneet lainvastaisesti kerjäämään kunnalta toimeentulotukea.

Eikö juuri virkamiesten ole ensiarvoista noudattaa lakeja, seurata niiden muuttumista ja panna toimeen muutokset, jotka laki vaatii. Puheenaoleva laki on ollut voimassa ainakin vuodesta 2007. Näin ei Paraisilla ole tapahtunut ja tämä asia vaatii äärettömän pikaista korjausta.

Kun en saanut asiassa mitään edistystä vaikka niin lukuisissa yhteyksissä, virallisesti ja epävirallisesti sitä pyysin, otin yhteyttä sos.ja terveysministeriöön lainsäädäntöneuvos Jaakko Ellisaareen ja selvitin asiaa hänelle. Juuri hänen kehoituksestaan otan nyt teihin yhteyttä ja koska hän kertoi olevansa asiasta suuresti kiinnostunut, pyydän teitä myös lähettämään kaiken selvitystenne tulokset ja vastaselvitykset minun lisäkseni hänelle suoraan sos.-ja terveysministeriöön.

Katso:

Laki toimeentulotuesta

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:11

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:28

 

Vastauksenne pyydän osoittamaan minulle osoitteeseen:

Tapani Niemi, Läntinen horsvikintie 11, 21600, Parainen ja

karltapani.niemi@gmail.com

Tapani Niemi

Paraisten kaupunginvaltuutettu ja sos.-ja terv.lautakunnan jäsen

 

 

 

Asia 2. erillinen asia

Paraisten kaupungin valtuusto teki kokouksessaan 6.3.2012 päätöksen lopettaa Paraisten terveyskeskuksen Malmkullan pitkäaikaishoito siiven osasto kolmen ja siirtää sen tiloihin kaupungin hammashoitoyksikön.

Perustelu oli, kuten Paraisten sos.-ja terv.lautakunnan puh.joht. Kurt Kronehag puujakorokkeelta valtuustolle julisti:( huom.suomennos)  jos ei hammashoitoasioita saada kuntoon tulee lääninhallitus määrääämään sakon Paraisten kaupungille jatkuvasti rempallaan olevien hammashoidon puutteiden vuoksi. 

 

Kun aikaisemmin sos.ja  sos.-ja terv.lautakunnassa oli äänestetty suljetaanko yksi osasto Malmkullasta oli esittelevän virkamiehen perusteena se, että kunta noudattaa sos.-ja terv.ministeriön laatusuositusta Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:3 (ikähoivatyöryhmän raportti) sekä sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:28 ( Ikäihmisten palvelujen laatusuositus).

Me tämän lopettamis esityksen vastustajatkin pidimme selvänä, että oheisia suosituksia myös noudatetaan koska Paraisten kaupungin valtuustossa olimme v.2011 hyväksyneet kaupunkimme vanhuspoliittisen strategian ja päättäneet sitä noudattaa.

En kuitenkaan tiennyt, että perustelut Malmkullan yhden osaston lopettamiseen perustuivatkin valheille ja uhkailuille. Koska en saanut vastauksia vanhustilanteestamme ja tulevaisuuden näkymistä lukuisista pyynnöistäni huolimatta,tein niitä jopa kirjallisina sos.-ja tervlautakunnan kokouksissa jo 2010 alkaen, oletin, että sos.-ja terveyspäällikön perustelut ovat tosia. En ennen uskonut, että virkamies valehtelisi päin lautakunnan naamaa näin julkeasti. Nooh, olen oppinut.

Todellisuudessa Vanhuksia oli jonossa odottamassa pitkäaikaishoitoon terveyskeskuksessa, erikoissairaanhoidossa sekä yksityisellä sektorilla mm. Mehiläisessä yli 20 ja tilanne vain paheni. Sitä ei kerrottu meille lautakunnan jäsenille.

 Jälkeenpäin  meille kerrottiin, että suljettavan osaston vanhukset sekä tulevat pakkosijoitetuiksi jo ennestään yhdellä osastolla (Malkulla 3) pienennettyyn terveyskeskukseen. Heidät asutetaan kahden- jopa kolmenhengen huoneisiin, joissa kaikissa ei ole edes wc:tä. Loput saisivat virua kotonaan miten kukin pystyy. Siirto entistä ahtaampiin tiloihin Malmkulla 1 ja 2 osastoille sekä ihmisten lähettäminen kotiin ilman tarvittavaa hoitoresurssia ei voi olla lain ja asetusten mukaisia ja em. toiminta ei myöskään vastaa mitään Sos.ja terv.ministeriön antamia suosituksia. määräyksiä tai ohjeita. Kuitenkin valtuusto on kaupungissamme päättänyt vanhuspoliittisen strategian hyväksyessään em. suosituksia ja määräyksiä noudattaa.

On myös päätetty tilanteen salliessa siirtää lopetettavalta osastolta 4 hoitajan vakanssia, ei siis hoitajaa, kotihoitoon. Miten tuo on kaikkien lakien, määräysten, suositusten tai ohjeiden mukaan mahdollista?

Jo nyt Malmkullassa on täyttämättömiä vakansseja paljon. Jos täyttämätön vakanssi siirretään osastolta toiselle ei se päätös täytä tätä vakanssia fyysisesti. Malmkullassa lähes puolet hoitohenkilökunnasta ovat epäpäteviä, opiskelijoita ja harjoittelijoita.

Aloin selvittää asiaa itse koska minulle valtuutettuna ja sos.-ja terv.lautakunnan jäsenenä ei ajantasaista tietoa annettu.

Oppilaita ja harjoittelijoita ilmoitetaan teille lääniin kokonaisiksi työntekijöiksi, jolloin hoitaja/potilas suhdeluku näyttää kauniilta.

Ammattitaidottomia oppilaita ja harjoittelijoita jätetään yksin töihin mm.iltavuoroon sekä lauantai ja sunnuntain vuoroihin.  Se ei liene mitenkään asiallista.

Yli kolme kuukautta terveyskeskuksessa hoidetuille vuodepotilaille ei kaikille tehdäkään lain vaatimaapitkäaikaishoitosuunnitelmaa, jolloin he eivät näy myöskään jonossa pitkaikaislaitoshoitoon. Tämä johtaa ajattelemaan miten Paraisilla yleensäkin pidetään yllä ns. Hilmo-kirjaamisjärjestelmää.

Valtuusto päätti myös aloittaa suunnittelutyön uusien palveluasuntojen rakentamiseksi nykyisen  Koivukodon yhteyteen niin, että suunnitelmat ovat valmiit v. 2013. Tämä johtaa siihen, että nuo uudet palveluasunnot ovat valmiita aikaisintaan 2015 alkupuolella. Budjetissa ei ole varattu rahaa kuitenkaan tällaiseen toimintaan eikä sitä ole myöskään pitkäaikaisissa kaupungin talousennusteissa mainintaa. Lisäksi ARA suhtautuu hyvin kielteisesti laajamittaiseen vanhusten keskittämiseen johonkin alueelle kaupungissa, kuten ARA:n viimeisistä ohjeistakin näkyy.  Koivukotohan on jo nyt todellinen vanhusten keskittymä.

Eli todellisuudessa mitään ei ole vielä päätetty, ainoastaan, että uusien palveluasuntojen suunnittelu alkaa 2013.

Mitä tällä välin??

Vaikka nuo uudet palveluasunnot saataisiinkin vuoden 2015 aikana niin mitä me teemme vanhuksille, jotka nyt tarvitsevat hoivaa ja mitä teemme niille, joille hoivantarve tulee tulevaisuudessa aiheelliseksi. Meillä ei ole edes suunnitelmaa miten he tulevat selviytymään siihen asti. Heidänkin tulee saada lakien, asetusten ja määräysten ja suositusten mukaista hoitoa.

1. Vaadin välitöntä ja pikaista toimenpidekieltoa Malmkulla kolmosen muutostöille hammaspalveluiden käyttöön kunnes on riittävä ja katteellinen selvitys mihin laitamme ne vanhukset, jotka siellä nyt ovat ja tulevaisuudessa hoitoa tarvitsevat.

Vaadin, että Malmkulla kolmonen jatkaa vuodeosastotoimintaa pitkäaikaissairaalana kuten tähänkin asti kunnes riittävä hoito ja tilat ovat  luotettavasti varmistetut ja selvitetyt ja asiallinen hoito siellä nyt oleville ja tuleville vanhuksille järjestetty kunnes heille on uusi ja asiallinen hoitopaikka.

Vaadin selvitystä viimeisen 2 vuoden ajalta miksi vanhuksille terveyskeskuksessa ei 90 hoitovuorokauden jälkeen tehdä vaadittavaa pitkäaikaishoitosuunnitelmaa.

Toivon teiltä myös pikaista tarkastuskäyntiä Malmkullaan, mieluummin yllättäen.

Vaadin selvittämään miten Paraisten kaupunki on viimeisen 2 vuoden aikana toiminut Hilmo-järjestelmän  päivittämisessä.

Vaadin selvittämään terveyskeskuksen Malmkullan hoitohenkilökunnan riittävyyden, työtehtävien asiallisuuden ja oikean kirjaamis/ilmoitus menettelyn, erityisesti Malmkullan raporteissa sinne lääniin ja oletteko te mukisematta hyväksyneet em.ilmoitukset.

 

Yksinkertaisesti kysymys on siitä, jätetäänkö vanhukset heitteille ettei kaupunki joutuisi maksamaan sakkoja puutteellisesta hammashoidosta, kuten Paraisten sos.-ja terv.lautakunnan puheenjohtaja suoraan valtuuston kokouksessa maaliskuussa 2012 totesi.

 

Katso

Paraisten Sos.-ja terv. ministeriön suositukset ja julkaisut

Paraisten sos.-ja terv.lautakunnan ja valtuuston pöytäkirjat -10/-11/-12

Parainen. fi/ Hallinto/ pöytäkirjat

ARAN ohjeet

 

 

 

Kun puhun valheellisista ja uhkailevista perusteluista ohessa vain pari esimerkkiä. Perustelut laatinut Paraisten sos.ja terv päällikkö Otto Ilmonen

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 25

22.02.2012

Kaupunginhallitus

§ 48

27.02.2012

Kaupunginvaltuusto

§ 24

06.03.2012

 

Paraisten terveysaseman ja Malmkullan kokonaissuunnitelma

 

3155/05.02.05/2011

 

Sos § 25

Valmistelija/esittelijä:
Sosiaali- ja terveysjohtaja Otto Ilmonen, puh. 040 750 2397

 

Paraisten kaupunginvaltuuston kokous 6.3. 2012

Teoriassa olisi mahdollista muuttaa Malmkullan entinen osasto tehostetuksi palveluasumiseksi, jossa olisi noin 12 asuntoa. Kiinteistön saneeraamista minimaalisten toiminnallisten muutosten pohjalta ja yritystä muuttaa toiminta tämän jälkeen avohoitotoiminnaksi ei voida perustella asiaperustein; käytännössä vaihtoehto on tuskin toteutettavissa voimassa olevaan säännöstöön viitaten. Vanhustenhuollon asiakkaat eivät myöskään ole peräänkuuluttanet tällaista asumismuotoa. Malmkullan entisen 3-osaston muuttaminen tehostetun palveluasumisen paikoiksi edellyttää siten käytännössä kiinteistön teknisen järjestelmän uudistamista ja laaja-alaisia muutostöitä rakennuksen rakenteisiin, jotta voidaan luoda asuntoja itsenäiseen asumiseen kaupungin vanhuspoliittisessa strategiassa esitettyjen tavoitteiden ja valtakunnallisten vanhusten hoitoa koskevien laatusuositusten vähimmäistasojen mukaisesti, joiden noudattamiseen kaupunki on sitoutunut. Rakennusrungon muodon johdosta uudenaikaisten ja tehokkaiden tilaratkaisujen toteuttaminen on hyvin haastavaa vanhustenhuollon järjestämiseksi kiinteistössä. Näin pienen yksikön tehokas toiminta erillään muista Paraisilla sijaitsevista yksiköistä on sekin haastavaa. Kokemukset toisaalta osoittavat myös, että maksujen ja hoitofilosofian suhteen eri säännöstöjä noudattavien eri yksiköiden toiminta saman katon alla voidaan kokea sekavaksi ja epäoikeudenmukaiseksi asiakkaiden ja omaisten näkökulmasta tarkasteltuna.

 

Laitoshoitoyksikön muuttaminen avohoidon yksiköksi mainitulla tavalla sisältää myös avoimia kysymyksiä liittyen mahdollisuuksiin saada toiminnalle muodollinen hyväksyntä avohoitomuotona. Voimassa olevien suositusten ja periaatteiden mukaan itsenäinen asuminen on sijoitettava muun asuntorakentamisen ja muiden yhdyskuntapalvelujen yhteyteen, niin että helpotetaan sosiaalista kanssakäymistä ja kannustetaan asukkaita elämään itsenäistä, aktiivista ja sisällökästä arkea viihtyisässä ja kodinomaisessa ympäristössä. Terveysaseman yhteyteen ja sen taakse sijoitettuna toiminta ei tue millään tavoin tällaista kehitystä. Valtiolliset viranomaiset valvovat kuntien toimintaa varmistuakseen siitä, että toiminta eri yksiköissä vastaa sekä muodoltaan että sisällöltään sitä, mitä toiminnan on ilmoitettu olevan. Aluehallintoviraston valvonta perustuu vanhustenhuollon laatua koskeviin valtakunnallisiin suosituksiin. Kela puolestaan päättää, täyttyvätkö avohoidon kriteerit toiminnan osalta, mikä on edellytyksenä mm. asumistuen myöntämiselle asukkaille. Malmkullan muuttaminen tehostetun palveluasumisen paikoiksi merkitsisi täten jossain määrin myös taloudellisen riskin ottamista kaupungin osalta.

Malmkullan entisen osaston muuttaminen tehostetun palveluasumisen paikoiksi ei tuo toiminnallista hyötyä verrattuna vastaavien asuntojen toteuttamiseen uusiin paikkoihin, kuten esimerkiksi Koivukodon nykyisten tilojen yhteyteen, jolloin voidaan hyödyntää vanhustenhuollon nykyistä toimintarakennetta ja tukea vanhustenhuollon kehittämistä Paraisilla kaupungin vanhuspoliittisen strategian suuntaisesti.

 

 

Ja lisää perustelua…

 

Paraisten sos.-ja tervlautakunta 25.5.2011

Vuodeosastojen toiminnan uudelleenjärjestäminen, Malmkulla

 

2485/05.02.05/2011

 

Sos § 53

Valmistelija/esittelijä:
Sosiaali- ja terveysjohtaja Otto Ilmonen, puh. 040 750 2397


etunimi.sukunimi@lansi-turunmaa.fi  


1.6.2011 Länsi-Turunmaan kaupungilla on vanhuksille ja muille pitkäaikaista hoitoa tarvitseville 82 laitoshoitopaikkaa (Malmkulla 62 paikkaa, Grannas 10 paikkaa ja ostopalveluna 10 paikkaa). Tämä vastaa noin 5,5 prosenttia Länsi-Turunmaan yli 75-vuotiaista asukkaista, mitä voidaan verrata kansalliseen suositukseen, joka on kolme prosenttia. Ennakkotietojen mukaan (mm. ns. Ikähoiva-työryhmän raportti) vanhusten hoidon kansallisia suosituksia ollaan muuttamassa ja laitoshoitoa hoitomuotona ollaan vaiheittain lopettamassa siten, että ainoastaan lääketieteellistä hoitoa tarvitsevia tullaan tulevaisuudessa hoitamaan laitoshoidossa.

 

Länsi-Turunmaan kaupunki (ja sitä ennen Paraisten kaupunki) on tehnyt pitkäjännitteisesti työtä vähentääkseen kunnan pitkäaikaishoitopaikkojen määrää lähemmäs kansallisia suosituksia. Niin terveydenhuollon osastoilla annettavassa hoidossa kuin vanhustenhuollossakin tehdään nykyisin töitä kuntouttavan työtavan kehittämiseksi, mikä tukee kehitystä laitoshoidon osuuden pienentämiseksi. Kuntouttava työtapa on eduksi potilaalle ja samalla se tarjoaa kunnalle mahdollisuuden tarkistaa kalliiden pitkäaikaishoitopaikkojen tarvetta ja vähentää niiden määrää. Kaupunginvaltuuston 2.5.2011 hyväksymän uuden vanhuspoliittisen strategian tavoitteena on vanhusten hoitoa koskevien kansallisten suositusten täyttäminen.

 

 

 

Tapani Niemi, Läntinen horsvikintie 11, 21600 Parainen

karltapani.niemi@gmail.com

 

Asia 3, erillinen asia.

Parainen on yksityistänyt Merikratos Oy:lle jo jokunen vuosi sitten viikonlopun sosiaalipalvelut sekä sosiaaliasiamiehen toimen.

Minulle on saatettu tietoon, että kun asiakas on ottanut yhteyttä viikonloppuna sosiaaliaalipalveluihin ja saanut sieltä kielteisen päätöksen ja halunnut saada seuraavalla viikolla oikaisua päätökseen hänet on ohjattu  Merikratos Oy:lltä  ostetulle sosiaaliasiamiehelle ja tämä onkin ollut sama henkilö, joka hänen aiemman toimeentulotukipyyntönsä hylkäsi.

Onko lain, asetusten ja lain hengen mukaista, että samalla henkilöllä voi olla sosiaalityöntekijä ja sosiaaliasiamiehen rooli samassa asiassa, etenkin kun laki määrää hyvin tarkasti, mitä sosiaaliasiamiehen työhön kuuluu ja miten hänen tulee tukea ja neuvoa kansalaista joka pyytää apua.

 

Vaadinkin, että Paraisten kaupunki lopettaa sosiaaliasiamiespalveluiden tai sosiaalitoimen viikonloppupäivystyksen hankkimisen Merikratos Oy:lltä .

Tapani Niemi, Läntinen horsvikintie11, 21600 Parainen

karltapani.niemi@gmail.fi

 

Julkaisen tämän hallintovalituksen muuttamattomana ja  kokonaisuudessaan  kaikkine vastasevitykseen yhteenvetoineen ja päätöksineen, ellette sitä kokonaisuudessaan tai joiltain, mahdollisesti salasapidettäviltä, osiltaan erikseen kiellä. Vastaan tietenkin myös julkaisuistani

-Face-bookissa

-Twitterissä

-Uudessa Suomessa

 

 

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän janneahonen kuva
Janne Ahonen

Kyllä on murheellista luettavaa. On se kumma, ettei vaivauduta edes vastaamaan asiallisiin kysymyksiin.

Kaupunginjohtaja nosti viimeisimmässä kirjoituksessaan mielenkiintoisen mahdollisen ongelman esiin. Hän totesi, ettei päätöselimen (kaupungin valtuuston, lautakunnan tai kaupungin hallituksen) jäsen aina välttämättä ymmärrä esitysten sisältöä. Siksi tulee välillä kummallisia päätöksiä, kuten nyt Malmkullan tapauksessa. Noh, hänen mukaansa päätös on kuitenkin tehty demokraattisesti, joten kaikki on kunnossa - vai onko?

On todellinen ongelma, jos enemmistö esim. lautakunnassa on saanut esittelijän esityksen jo ennalta tietoonsa ja tätä esitystä on käsitelty ja perusteltu tälle porukalle erillisissä "tupailloissa" tms. Nyt kun lautakunnan istunnossa "vääriltä" jäseniltä tuleekin vastaesitys, ovat nämä etuoikeutetut ehkä ymmällään, eivätkä välttämättä ymmärrä vastaesityksen sisältöä ja vaikutusta, olkoonkin vaikka kuinka hyvä ja taloudellinen esitys. Siksi päätökset juntataan läpi ennalta sovitun kuvion mukaan.
Jos näin on, on tämä ongelma ja päätöksentekoprosessia tulisi uudistaa siten, että kaikilla olisi mahdollisuus tutustua esitettyihin vaihtoehtoihin huolellisesti. Jätettäköön asia vaikka pöydälle seuraavaan kokoukseen, mikäli asian luonne ja vakavuus sitä edellyttää.
Ainakin Malmkullan vanhusten asioista päätettäessä olisi odottanut asiallista ja harkitsevaa päätöksentekoa. Nyt kaupunginjohtaja itsekin epäili, ettei kaikilla ollut ns. "muumit laaksossa".

Yhtenä vahvana perusteluna näille päätöksille on esitetty mm. sitoutuminen aiemmin tehtyyn strategiaan. Strategia on kuitenkin aivan eri asia kuin toimenpiteet. Valittuun strategiaan voidaan toki vastata vieläkin järeämmillä jopa epäinhimillisillä keinoilla (en tohdi tässä niitä kertoa)ja tällöinkin toimittaisiin valitun strategian mukaisesti.

Summa summarun, jollei ohjaavilla kysymyksillä saada muutosta kaupungin toiminnassa aikaan, on asiassa edettävä viranomaisreittiä.

Jottain tarttee tehrä... (muutenhan voi pahimmillaan syyllistyä avunantoon rikoksessa)

Janne Ahonen
Puheenjohtaja
Keskustan Paraisten paikallisyhdistys ry

Toimituksen poiminnat